RODO

RODO Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym PPHU AUTOMAX Józef Brzostek ul Olsztyńska 13 A  11-100 Lidzbark warmiński , informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez PPHU AUTOMAX Józef Brzostek Pani/Pana danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest :

1) PPHU AUTOMAX Józef Brzostek ul Olsztyńska 13 A 11-100 Lidzbark warmiński 

2) kontakt:  tuningmax@po.pl  tel: 607 546 459

3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy Ubezpieczeniowe oraz kurierskie, spedycyjne i pocztowe w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi  a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

7) Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

10) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO